Указательные местоимения амшенского диалекта

Ա̈ս / իսա Ӓс / исаэтот / это / эта
Ա̈դ / իդա Ӓд / идаэтот / это / эта / тот / то / та
Ըն / ինա Ын / инаэтот / это / эта / тот / то / та

Их в равной степени можно и употреблять в качестве личных местоимений:

Ա̈ս մաշտը Ӓс машты — этот человекա̈ս էգավ ӓс эгав — этот (он) пришёл
Իսա մաշտը Иса машты — этот человекիսա էգավ иса эгав — этот (он) пришёл

Указательные местоимения в амшенском диалекте такие же как и в литературной норме т.е. трехстепенные: одни указывают на ближайший предмет, другие – на несколько далее отстоящие и третьи – на далеко отстоящие.

Таким образом ա̈ս ӓс означает «этот» по отношению к первому предмету, ա̈դ ӓд означает «этот» по отношению к несколько далее отстоящему предмету, и ըն ын к предмету, стоящему далеко.

Склонение указательных местоимений:

Единственное число

Ուղղ․ (имен)ա̈ս / իսա ӓс / исаэтот / это / эта
Սեռակ․ (род)ա̈սու / իսու ӓсу / исуэтого / этой
Տրակ․ (дат)ա̈սու / իսու ӓсу / исуэтому / этой
Հայց․ (вин)ա̈ս / իսա ӓс / исаэтот / эта
Բաց․ (отлож)ա̈ստի / իստի ӓсти / истиот этого / от этой
Գործ․ (твор)ա̈սօվ / իսօվ ӓсов / исовэтим / этой

Ուղղ․ (имен)ա̈դ / իդա ӓд / идаэтот / это / эта / тот / то / та
Սեռակ․ (род)ա̈դու / իդու ӓду / идуэтого / этой / того / той
Տրակ․ (дат)ա̈դու / իդու ӓду / идуэтому / этой / тому / той
Հայց․ (вин)ա̈դ / իդա ӓд / идаэтот / эта / тот / ту
Բաց․ (отлож)ա̈դտի / իտտի ӓдти / иттиот этого / от этой / от того / от той
Գործ․ (твор)ա̈դօվ / իդօվ ӓдов / идовэтим / этой / тем / той / тою

Ուղղ․ (имен)ըն / ինա ын / инаэтот / это / эта / тот / то / та
Սեռակ․ (род)ընու / ինու ыну / инуэтого / этой / того / той
Տրակ․ (дат)ընու / ինու ыну / инуэтому / этой / тому / той
Հայց․ (вин)------------
Բաց․ (отлож)ընդի / ինդի ынди / индиот этого / от этой / от того / от той
Գործ․ (твор)ընօվ / ինօվ ынов / иновэтим / этой / тем / той / тою

Множественное число

Ուղղ․ (имен)ա̈սէր / իսէր / իսիր ӓсэр / исэр / исирэти
Սեռակ․ (род)ա̈սէց / իսէց / իսուց ӓсэц / исэц / исуцэтих
Տրակ․ (дат)ա̈սէց / իսէց / իսուց ӓсэц / исэц / исуцэтим
Հայց․ (вин)իսիր / զիսիր / զէսիր исир / зисир / зэсирэтих
Բաց․ (отлож)ա̈սէցմա̈ / իսէցմա̈ / ա̈սէցմըն / իսէցմըն / ա̈սէցմէրըն / իսէցմէրըն ӓсэцмӓ / исэцмӓ / ӓсэцмын / исэцмын / ӓсэцмэрын / исэцмэрынот этих
Գործ․ (твор)ա̈սէցմօվ / իսէցմօվ / ա̈սէցմէրօվ / իսէցմէրօվ ӓсэцмов / исэцмов / ӓсэцмэров / исэцмэров этими

Ուղղ․ (имен)ա̈դէր / իդէր / իդիր ӓдэр / идэр / идирэти / те
Սեռակ․ (род)ա̈դէց / իդէց / իդուց ӓдэц / идэц / идуцэтих / тех
Տրակ․ (дат)ա̈դէց / իդէց / իդուց ӓдэц / идэц / идуцэтим / тем
Հայց․ (вин)---------------
Բաց․ (отлож)ա̈դէցմա̈ / իդէցմա̈ / ա̈դէցմըն / իդէցմըն / ա̈դէցմէրըն / իդէցմէրըն ӓдэцмӓ / идэцмӓ / ӓдэцмын / идэцмын / ӓдэцмэрын / идэцмэрынот этих / от тех
Գործ․ (твор)ա̈դէցմօվ / իդէցմօվ / ա̈դէցմէրօվ / իդէցմէրօվ ӓдэцмов / идэцмов / ӓдэцмэров / идэцмэровэтими / теми

Ուղղ․ (имен)ընէր / ինէր / ինիր ынэр / инэр / инирэти / те
Սեռակ․ (род)ընէց / ինէց / ինուց ынэц / инэц / инуцэтих / тех
Տրակ․ (дат)ընէց / ինէց / ինուց ынэц / инэц / инуцэтим / тем
Հայց․ (вин)---------------
Բաց․ (отлож)ընէցմա̈ / ինէցմա̈ / ընէցմըն / ինէցմըն / ընէցմէրըն / ինէցմէրըն ынэцмӓ / инэцмӓ / ынэцмын / инэцмын / ынэцмэрын / инэцмэрынот этих / от тех
Գործ․ (твор)ընէցմօվ / ինէցմօվ / ընէցմէրօվ / ինէցմէրօվ / ընուցմօվ / ընուցմերօվ ынэцмов / инэцмов / ынэцмэров / инэцмэров / ынуцмов / ынуцмеровэтими / теми

Также к числу указательных местоимений относятся ещё: ա̈սծոյ ӓсҵой – такой как этот; ա̈դծոյ ӓдҵой – такой как тот; ա̈սմուն / ա̈սմոն / իսմուն ӓсмун / ӓсмон / исмун – так; ա̈դմուն / ա̈դմուն / իդմուն / ա̈դմուն ӓдмун / ӓдмун / идмун / ӓдмун – так; ըմբես / Իմուն ымбес / Имун, ըմուն ымун - так; իսկան, ա̈սկան искан, ӓскан – столько; իդկան / ա̈դկան идкан / ӓдкан - столько; ընկան / իսկան ынкан / искан – столько; ա̈ստեղ ӓстеҳ – здесь, тут, сюда; ա̈դտեղ ӓдтеҳ – там, туда; ընդեղ ындеҳ – там, туда.

Примеры употребления указательных местоимений

Ա̈դ շադ հեդակրկիր կիրկ ա̈ Ӓд шад һедакркир кирк ӓ - это очень интересная книга Ա̈ս իմ կիրկն ա̈ Ӓс им киркн ӓ - это моя книга Ա̈դ իմ հէդըս գաբ չունի Ӓд им һэдыс габ чуни – это меня не касается Ա̈ս ինչըն ա̈ Ӓс инчын ӓ - что это? Ա̈̈ս ինչ պոն ա̈ Ӓ̈с инч пон ӓ - что это такое? это что такое? Ա̈դու մասին ես կիդիմ Ӓду масин йес кидим – об этом я знаю Ա̈դտի ինչիգ չի ըլլիլ Ӓдти инчиг чи ыллил – из этого ничего не выйдет Ըն օրը լավ հավա եր Ын оры лав һава йер – в тот день была хорошая погода Մենք կընծակ ըն օրը Менқ кынҵак ын оры – мы пошли в тот день Ես գինօմ գու ЙЕс гином гу ա̈ս դօնը – я живу в этом доме Ա̈դ տուն իս? Ӓд тун ис? – это ты? Դուր ինձի ա̈դ կիրկը Дур индзи ӓд киркы – дай мне эту книгу

Заметьте, что существительные, употребленные с местоимениями ա̈ս, ա̈դ, ըն всегда имеют определенный артикль ը (ն): ա̈ս դեդրագը – эта тетрадь, ա̈դ սոկաղը эта улица, ըն հառծը -тот вопрос, ըն ժամին – в тот час․ Эти местоимения нередко употребляются с послелогами:

Ըն ժամանագը – в то время, тогдаըն բատճառով – потому что
Ա̈դ ժամանագը – в это времяա̈դու հոմար – поэтому, для этого
Ա̈դու մասին – об этомա̈ստի հեդո – впредь, после этого
Ա̈դ բատճառով – по этой причинеա̈դտի առաջ – до этого

Примеры употребления этих сочетаний

Ա̈դու մասին ես առտուկ կիդիմ Ӓду масин йес ар̄тук кидим – об этом я уже знаю Ա̈ստի հեդո ավելի ուշադիր ըղիր Ӓсти һедо авели ушадир ыҳир – впредь (после этого) будь внимательнее (более внимательным)! Ըն ժամանագը մենք դահա ձանոտ չէինք Ын жаманагы менқ даһа дзанот чэинқ – тогда (в то время) мы еще не были знакомы. Հիվոնդ էի, ա̈դու հոմար (ա̈դ բատճառով) ա̈լ չայծի կալ Һивонд эи, ӓду һомар (ӓд батҷар̄ов) ӓл чайҵи кал – я был болен и поэтому (по этой причине) не смог прийти

Местоимениям ա̈սծոյ ӓсҵой, ա̈դծոյ ӓдҵой в русском языке соответствует местоимение такой (такая, такое, такие), но, в отличие от него, указанные амшенские местоимения не склоняются и не согласуются с существительными.

Приведем примеры: Ա̈դ ա̈դծոյ հառծ ա̈, վեյնօռ զոր ա̈ բադասխանուշ Ӓд ӓдҵой һар̄ҵ ӓ, вейнор̄ зор ӓ бадасхануш – это такой вопрос, на который трудно ответить Ա̈սծոյ քասուգուտին դահա դեսաձ չէի Ӓсҵой қасугутин даһа десадз чэи - такой красоты я ещё не видел! Ես հազ գընիմ ա̈դծոյ հավա ЙЕс һаз гыним ӓдҵой һава – я люблю такую погоду Ըն հարգա̈ գու ա̈դծոյ մաշտիկնուն Ын һаргӓ гу ӓдҵой маштикнун – он уважает таких людей

Lizú — амшенский армянский язык.
Вход
Выход
Вы действительно хотите выйти?