Sev Myr’aly

Khoghy choytsats’ u jykhkyr’t’ats’

Ts’il u ts’aghig khashats’, t’oshnats’,

Kylkhynin gakh bed gyneyny,

K’onimy gat’il ch’ur kuzeyny.

Yhyn memal vusti voydekh

Zhoghvyvetson haman megdegh,

P’ar’t’iyymy sev myr’alni,

Eshtogheyny aylyn ali.

Meg myr’aly k’ichmy getsav,

Var ashets u zarmytsav,

Astav: «Aylin yes korts’ chunim,

Pare bari ksrts’my ynim».

Uzhy zhoghvets, jip’ shad sevtsav,

Jyghaynatsav, gadzagdetsav,

Khas ombr’odmy gyr’gyr’atsuts,

Dzarav khoghun yn gyshtytsuts.

Choytsats’ khoghy p’ap’kyr’etsav,

Ch’yrin dyvats’ uzhy ar’av,

Pazhnets alay ts’il u ts’aghgin

U medzytsuts ur dak’ ts’otsin.

Ts’il u ts’aghig vir ashetsin

Hynor desnun gyank’ dyvoghin,

Deson salde garmir arev,

Medzytsutsin ts’aghig, derev.

Lizú — hamshen armenian language
Вход
Выход
Вы действительно хотите выйти?