Hisha!

Bakhtn uy p’okhush uzits’ or my chakurgyn bijig.

«T’yr’ch’kadelyn mer’a ar’tuk - k’ich’ my vi՜r ellim...»

Nas-nyn t’yr’av, viy nedvits’av, havnits’av urin,

Bakht mon egav okhch’ug ory - hasav zaytpynin...

Zayty vyryn ashits’; khyndats’. «Bakhtyd kyday ta?»

Bakhti zaytpun vira gylli hayvynin vyra...

Lizú — hamshen armenian language
Вход
Выход
Вы действительно хотите выйти?