Һишӓ!

Бахтн уй ԥохуш узиҵ ор мы чакургын биджиг.

«Ҭыр̄ҷкадэлын мэр̄а ар̄тук - қиҷ мы ви՜р эллим...»

Нӓс-нын ҭыр̄ав, вий нэдвиҵав, һавниҵав урин,

Бахт мон эгав охҷуг оры - һасав зайтпынин...

Зайты вырын ашиҵ; хындаҵ. «Бахтыд кыдай тӓ?»

Бахти зайтпун вира гылли һайвынин выра...

Lizú — амшенский армянский язык
Вход
Выход
Вы действительно хотите выйти?