Дзур̄қинты

Дзур̄қинты кнац қиспӓҭ қашуш․

— Қиспӓҭ қашоҳ, қашӓ индзи ашкал мы!

— Ԥаров йэс ымынин ӓл қашим гу!

Ӓд гынигы нстав гэджин вра, ԥотографы қашэц ыну ашкалы. Дэсав қинты дзур̄ ӓ. Нӓйрэц ашкалджун һэд гр̄вуш.

— Ори қинтыс дзур̄ы һонэҵир?

— Ес инцо ынэйы қинтыд дзур̄н ӓ, дзур̄ һонэци.

— Ес ӓл кидэй ор қинтыс дзур̄н ӓ тун тӓ хас ашкалджи йэйд нӓ, һонадз шидаг!

Ын ашкалджун ԥарын двав эҷ, кнац уриши мод, ама вум мод кнац нӓ, дзуры һонэцин. Ын соҳы гыр̄эв ынэлов ашкалджун һэды, чайцав баш ынил, қинты дзур̄ы-мур̄ы ԥарын дывав, ашкалы ар̄ав, дун дарав.

Lizú — амшенский армянский язык
Вход
Выход
Вы действительно хотите выйти?