Машкынҭэвы

Мгон гэвдӓ уни, һафқи ҭэв, ӓду һумар ӓл зор ӓ имынушы: ын муг ӓ тӓ һафқ?

Ҳатмы малерун ҭакавэры бордж трав мгнэрун вырын. Йэпор жоҳвоҳнин кнацин машкынҭэвин мод, ӓс нэҳвэцав, двав һэч. «Йэс муг чим, астав: нэр эгадз эқ им мод, дэснул чиқ тӓ һафқ им?», у эрэвҵуц уй ҭэвэры. Жоҳвоҳнин ыну ҭэвэры дэснушнун бэс һэр̄ыцон, карӓр ынушов тӓ сайи ын муг чӓ, һафқ ӓ.

Онцав сра, ҭакаворы бордж трав һафқэрун вырын. Бордж жоҳвоҳнин кынцин машкынҭэви мод. Машкынҭэвы нэҳвэцав․ «Қор̄ эқ тӓ инчын эқ, астав, дэснул чиқ тӓ муг ыллушыс?», у эрэвҵуц агр̄ынин.

Бордж жоҳвоҳнин ыну агр̄ынин дэсадзнун бэс һэр̄ыцон, карӓр ынушов тӓ сайи ын һафқ чӓ. Ӓсмун машкынҭэвы халысэцав борджын: Ама бордж жоҳвоҳнун ҵэр̄қы чыйнуши һумар, зоры бӓһви гу бадэрун арынун у дзар̄нэрун ковуҳнун, ама кишэры тус кэллӓ, һнор урины ивэқ дэсну һэч.

Lizú — амшенский армянский язык
Вход
Выход
Вы действительно хотите выйти?